Ostatní služby

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

Pro potřeby projektanta (statika) při výstavbě provádějí naši specialisté inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro všechny druhy staveb, který umožní optimalizovat návrh základových konstrukcí a samotného způsobu založení objektu. V případě projektů komunikací provádíme komplexní průzkum pláně včetně návrhů parametrů konstrukce vozovek a následných zkoušek finálního provedení. Terénní práce provádíme vlastní vrtnou technikou, výsledky jsou vyhodnocovány na základě oprávnění Ministerstva životního prostředí a ČKAIT.

Průzkum kontaminace a sanace kontaminovaných území

Pro potřeby stáních organizací i soukromých subjektů provádíme průzkumy znečištění ve smyslu Vyhlášky č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a metodických pokynů Ministerstva životního prostředí, včetně analýz rizika kontaminovaného území. Na základě oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a oprávnění MŽP k provádění geologických sanačních prací provádíme sanace ekologických zátěží.

Hydrogeologický průzkum - čerpací zkoušky

Hydrodynamické zkoušky (čerpací a stoupací) patří mezi nejrozšířenější terénní metody ověřování vydatnosti hydrogeologických průzkumných vrtů. Na základě jejich vyhodnocení specialistou v oboru hydrogeologie jsou ověřeny základní hydrofyzikální parametry zastiženého hydrogeologického kolektoru, eventuelně v průběhu zkoušky odebrány vzorky podzemní vody v dynamickém stavu hladiny.

Tepelná čerpadla

Pro tepelná čerpadla systému země-voda hloubíme hloubkové vrty vystrojené zemními kolektory s uzavřeným oběhem. Nejčastější hloubky vrtů jsou 100 až 150 m, vrtaný průměr 203 – 165 mm. Pro tepelná čerpadla systému voda-voda hloubíme jímací i zasakovací vrtané studny v průměrech 324 – 254 mm s odpovídající plastovou výstrojí. K hloubení vrtů pro tepelná čerpadla používáme vlastní vrtnou techniku. Pro potřeby stavebního řízení zpracují naši specialisté potřebné podklady, hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci.

Vrtání studní

Vrtané studny hloubíme v souladu s platnou legislativou a na základě platných oprávnění jako průzkumné vrty. Více podrobností viz samostatný web o vrtání studní.